Aanvragen

Aanvraagprocedure

Er is een aantal voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen.

Algemeen

• Een aanvraag kan alleen door een professionele hulpverlener worden ingediend.
• Aanvragen worden alleen in behandeling genomen na telefonisch overleg.
• De Stichting Noodhulp Utrecht onderhoudt geen directe contacten met cliënten.
• De financiële steun van de Stichting Noodhulp Utrecht moet bijdragen aan een structurele oplossing van het probleem van de cliënt.

Aanvraagformulier

• Aanvragen kunnen uitsluitend per mail en met het aanvraagformulier van de stichting worden gedaan; formulieren kunnen worden aangevraagd bij de Stichting Noodhulp Utrecht, waarna het formulier per mail wordt toegezonden.
• Bij de aanvraag moeten diverse relevante bijlagen gevoegd worden (zoals kopie geldig ID bewijs, bewijsstukken van het inkomen en, indien van toepassing, schuldenoverzicht en overige voor de aanvraag relevante stukken).
• Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

In het formulier dient een korte toelichting gegeven te worden op:
• de voorgeschiedenis van de (sociale) omstandigheden van de cliënt en hoe de probleemsituatie is ontstaan
• het doel van de aanvraag
• het behandelplan/ eventueel nazorg

Aanvraagcriteria

Criteria voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn:
• De cliënt/aanvrager is legaal woonachtig in de gemeente Utrecht.
• De aanvraag moet van spoedeisende aard zijn.
• Het gevraagde bedrag mag niet uitsluitend bedoeld zijn voor het aflossen van schulden.
• Er mag geen beroep openstaan op een voorliggende (wettelijke of gemeentelijke) voorziening.
• Het staat de hulpverlener vrij tegelijkertijd een aanvraag in te dienen bij een ander fonds. Vanwege het risico van dubbele uitkeringen voor hetzelfde doel moet dit bij het indienen van de aanvraag aan de Stichting Noodhulp Utrecht worden vermeld.

Uitsluitingen/beperkingen

De Stichting Noodhulp Utrecht kan een aanvraag voor financiële steun weigeren om de volgende redenen:
• Er is een voorliggende voorziening aanwezig waarop nog geen beroep is gedaan waardoor de cliënt over voldoende middelen beschikt.
• Er is geen sprake van een acute noodsituatie.
• Cliënt is niet legaal woonachtig in de gemeente Utrecht.
• De cliënt voldoet niet aan het verzoek om relevante informatie te verstrekken.
• Het bedrag van de aanvraag gaat de middelen van de Stichting Noodhulp Utrecht te boven.
• Er is sprake van verwijtbaar gedrag van cliënt.