Noodhulp Utrecht

Onze doelstelling

Bestuur

Bestuursvoorzitter Baron M.M. (Mauk) van Heemstra
Penningmeester A.E. (Albertien) van der Hoeven
Secretaris P.H.B (Peter) Pennekamp
Bestuurslid J.A. (Hans) Jansens van Gellicum
Bestuurslid P. (Petri) Ykema
Bestuurslid E.M. (Evelien) Ribbens
Bestuursondersteuner J.A.W. (Jacomijn) de Leeuw

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de gemaakte kosten.

Downloads
Beleidsplan Stichting Noodhulp Utrecht 2024
ANBI-gegevens 2022
ANBI-gegevens 2023
Jaarverslag en jaarrekening 2022
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Privacyverklaring Stichting Noodhulp Utrecht
Register van verwerkingen Stichting Noodhulp Utrecht

Oprichting van de Stichting

oprichting van de stichting

De Stichting Noodhulp Utrecht is op 15 maart 2004 opgericht. De uitvoering is ondergebracht bij Werk & Inkomen van de gemeente Utrecht.

De stichting is opgericht door drie Utrechtse fondsen;

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden geeft financiële steun aan mensen die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor steun van openbare sociale instellingen en tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarnaast steunt het fonds jongeren door het verstrekken van eenmalige bijdragen ten behoeve van hun opleiding.

De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht
De RDO is een fonds voor individuele hulpverlening ten behoeve van langdurig zieke of gehandicapte personen die in een financiële noodsituatie verkeren. Ook steunt de RDO sociale projecten binnen de doelgroep.

Stichting Het Evert Zoudenbalchhuis
Het Evert Zoudenbalchhuis verleent financiële steun aan instellingen of organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan jongeren, woonachtig in of in de omgeving van de gemeente Utrecht. Daarbij gaat het vooral om hulpverlening op het (psycho-)sociale en educatieve vlak. Incidenteel wordt ook aan individuele jongeren ondersteuning gegeven.

De Stichting Noodhulp Utrecht is door de overheid als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend.

Samenwerking fondsen

Het bestuur van de Stichting Noodhulp Utrecht en haar oprichters streven ernaar een brede basis te vinden onder de charitatieve (Utrechtse) stichtingen. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door bijdragen van diverse charitatieve (Utrechtse) fondsen. Het aantal fondsen en hun giften varieert.

Relatie gemeente

De gemeente Utrecht stelt de stichting 1 fte beschikbaar plus overhead voor de administratieve ondersteuning om de gelden te beheren en voor de uitvoering (het beoordelen van de aanvragen en het verstrekken van de giften). Het personeel valt onder de CAO gemeenteambtenaren.