Hulpverlening

Giften

Stichting Noodhulp Utrecht verleent een financiële tegemoetkoming aan inwoners van de gemeente Utrecht die in geldnood zitten en met spoed hulp nodig hebben.

giften

Onze doelgroep

Alleen inwoners die legaal in de gemeente Utrecht wonen, komen in aanmerking voor financiële steun van de Stichting Noodhulp Utrecht. Het gaat met name om mensen met een ziekte of handicap, (eenouder)gezinnen, mensen in de opvang, patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiepatiënten, personen uit de reclassering, dak- en thuisloze jongeren en jongeren in nood.

Onze hulp

Een aanvraag bij de Stichting Noodhulp Utrecht kan alleen door een hulpverlener of hulpverlenende instantie namens een cliënt worden ingediend.

De Stichting Noodhulp Utrecht biedt hulp in de vorm van eenmalige giften. Bedragen worden uitsluitend overgemaakt op rekening van (hulpverlenende) instanties, niet rechtstreeks aan de cliënt zelf. De reden van aanvraag moet liggen in de sfeer van de tegemoetkoming in de noodzakelijke kosten van het bestaan en moet een spoedeisend karakter hebben.

De Stichting kan een bijdrage verlenen voor onder andere: kosten in verband met ziekte, verzorging en scholing, aanschaf van noodzakelijke goederen en afbetaling van schulden (onder bepaalde voorwaarden). Bij schulden moet gedacht worden aan giften ter voorkoming van huisuitzettingen of afsluitingen van energie. De financiële steun dient te leiden tot een structurele oplossing van de (financiële) problemen van de cliënt.

Onze werkwijze

Geen enkele aanvraag is hetzelfde. Daarom is het beoordelen van de aanvragen maatwerk.

Hulpverleners bellen altijd eerst met een hulpvraag naar de Stichting Noodhulp Utrecht en leggen de probleemcasus voor. Als de casus niet binnen de doelstelling van de stichting past, wordt er geen aanvraagformulier gestuurd en hoeft er dus ook geen besluit genomen te worden. Als de casus wel binnen de doelstelling past, kijkt de medewerker van Stichting Noodhulp Utrecht meteen of er eventueel voorliggende voorzieningen zijn die nog kunnen worden aangevraagd. Voldoet de casus aan de voorwaarden van de Stichting Noodhulp Utrecht, dan wordt een aanvraagformulier per mail toegezonden. Deze snelle en efficiënte werkwijze levert (tijd)winst op voor de aanvrager én voor de Stichting Noodhulp Utrecht, met name ook voor de termijn waarin beslist kan worden. Een aanvraag die ’s ochtends geheel compleet binnenkomt, kan binnen 1 à 2 dagen betaald worden.

De Stichting Noodhulp Utrecht hecht er aan te weten of de gift conform de gemaakte afspraken tussen hulpverlener en medewerker Stichting Noodhulp Utrecht is besteed. Daarom ontvangen wij graag nota’s. De aanvrager/hulpverlener blijft verantwoordelijk voor de juiste besteding van de gift.